OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky služby Měsíční členství FitBob - online fitness program 30 dní.

Kontakt:  info@mujgym.cz  Tel: 775 350 309
Poskytovatel: MaxiCzech s.r.o. - IČO: 06570283, sídlo: O.Peška 343 Kladno, zapsáno C 284545/MSPH Městský soud v Praze
 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup členství  v programu FitBob v délce 30 dní na webové stránce www.mujgym.cz. Cena produktu je 480 Kč. 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Produkt měsíční členství FitBob je informační produkt a jakékoli jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou produktu stvrzujete svůj souhlas, že autor nenese zodpovědnost za způsob nakládání zákazníka s tímto produktem a informacemi z něj plynoucích. Vzdáváte se nároku na odškodnění za jakoukoli zdravotní nebo psychickou ujmu, která by byla způsobena ve spojitosti s užíváním tohoto produktu. Veškeré informace obsažené v produktu slouží jako doporučení a každý zákazník  si sám nese zodpovědnost za svůj zdravotní stav a jeho změny v průběhu užívání produktu.

 

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky jsou obsaženy na stránkách www.mujgym.cz. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Při první objednávce máte nárok na 3 dny užívání produktu zdarma, vyjma stravovacího a tréninkového plánu, který je zaslán až po uhrazení platby. V případě, že se rozhodnete neuskutečnit nákup, oznamte tuto skutečnost poskytovateli na info@mujgym.cz nebo v chatu na stránkách www.mujgym.cz

Kupující uskutečňuje nákup na stránkách www.mujgym.cz prostřednictvím online formuláře. Za správnost vyplnění formuláře kupujícím prodávající neručí.. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu i prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednaný produkt a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu ve výši 480 Kč měsíčně. Tato částka bude kupujícímu strhávána každý měsíc až do okamžiku ukončení odběru služby ze strany kupujícího.
 

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.mujgym.cz a odesláním objednávky stvrzuje souhlas s nimi. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky. Kupující může v průběhu prvních tří dnů zrušit objednávku zcela bezplatně a bez udání důvodů. Po vypršení zkušební lhůty může kupující zrušit odběr produktu vždy k další naplánované platbě, tj. rozhodne-li se kupující zrušit členství týden po uhrazení částky za daný měsíc, další platba mu už nebude stržena. Kupující však bude mít přístup k produktu až do konce lhůty, kterou již má zaplacenou, tj. po celých 30 dní.

 

3. Cena produktu

V objednávkovém formuláři je uvedena cena produktu, která činí 480 Kč. Tato částka se strhává kupujícímu v pravidelných intervalech (měsíčně), dokud kupující odběr neukončí. Prodávající není plátcem DPH.

4. Další podmínky

Po dokončení první registrace je kupujícímu umožněn kupujícímu do členské sekce na 3 dny zdarma.  Po uplynutí této lhůty je kupujícímu stržena z uvedené karty částka ve výši 480 Kč.  Odesláním objednávkového formuláře kupující stvrzuje, že po uplynutí třídenní zkušební lhůty si zakoupit produkt. Pokud se rozhodne tento nákup neuskutečnit, je nutné informovat prodávajícího prostřednictvím emailu info@mujgym.cz nebo na chatu na www.mujgym.cz. Zároveň kupující odesláním objednávkového formuláře stvrzuje souhlas se zasíláním informačním emailů spojených s tímto produktem. Stravovací a tréninkový plán není součástí zkušební verze, a je kupujícímu odeslán na email do tří dnů po uhrazení kupní ceny. Kupní cen

 

5. Způsob platby

Členství je možné platit prostřednictvím PayPal nebo platební kartou online (VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro). Zpracovatelem platby online je platební brána Stripe. Platba je také možná převodem na bankovní účet vedený u Fio Banky č. 2001327282/2010. Pro tento způsob platby je nutné kontaktovat prodávajícího a je nezbytná platba předem.

 

6. Dodací podmínky

Kupující, který uhradí měsíční platbu, získá přístup do členské sekce na 30 dní, stravovací a tréninkový plán, online konzultace a kontrolní tabulku. Členská sekce obsahuje video tréninky, video recepty a informace o výživě. Tento přístup získá kupující do jednoho pracovního dne po uhrazení platby.

 

7. Reklamace

V případě nespokojenosti s produktem nás neváhejte kontaktovat na info@mujgym.cz. V případě nespokojenosti s produktem vrátí prodávající kupujícímu 100 % zaplacené částky za aktuální měsíc, tedy částku 480 Kč. Zaplacením dalšího měsíce členství se kupující vzdává nároku na vrácení peněz za měsíce předchozí.
 

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dnů od provedení platby, a to elektronickou formou na email info@mujgym.cz. Částka bude vrácena bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

9. Změny a aktualizace produktu

Prodávající si vyhrazuje právo na změny obsahu členské sekce, změny stravovacích a tréninkových plánu a aktualizaci webu bez předchozího upozornění.

 

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uschovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Správce Alesia Kučerová veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá správce s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje každého zákazníka budou okamžitě smazány na základě žádosti zde.

 

Odesláním objednávkového formuláře kupující souhlasí s uchováním jeho osobních údajů do databáze MaxiCzech s.r.o., IČO 06570283, se sídlem O.Peška 343, Kladno, 27201 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C284545/MSPH, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a další obchodní sdělení.

 

11. Reklamační řád

Poskytovatel odpovídá za to, že online program FitBob, kterým se pro účely obchodních podmínek rozumí "vstup" do placené členské sekce, má sjednané a oprávněně očekávané vlastnosti, nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Neporušuje morální, etické ani právní zásady. Nesplňuje-li produkt uvedené podmínky dle předchozí věty, zejména jsou-li materiály neúplné, poškozené nebo nečitelné v kompatibilních zařízeních, má uživatel právo v souladu s obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a 
2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), na reklamaci zboží.

Uživatel je oprávněn uplatnit u poskytovatele právo z vady produktu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ve lhůtě 1 měsíce ode dne aktivace členství, a to prostřednictvím emailu info@mujgym.cz. Reklamace musí obsahovat identifikační údaje kupujícího a popis vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. V případě nároku na vrácení platby za aktuální měsíc bude kupujícímu vrácena platba na jeho bankovní účet.

 

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, pododstavce nebo ustanovení těchto podmínek neovlivní vynutitelnosti nebo platnost ostatních ustanovení.