OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky služby Velký tukový lockdown - 8 týdnů.

Kontakt:  info@mujgym.cz  Tel: 775 350 309
Poskytovatel: Zdravé Kladno z.s. - IČO: 03673294, sídlo: O.Peška 343 Kladno, zapsáno L 61720/MSPH Městský soud v Praze

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na registrace do projektu Velký tukový lockdown. Každý účastník se stává členem spolku Zdravé Kladno z.s., který poskytuje tělovýchovné služby v oblasti fitness, na dobu 8 týdnů. Cena základního členství je stanovena ve výši 450 Kč, cena se stravovacím plánem je ve výši 750 Kč.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Cvičební videa, stravovací plán a informace o výživě, které kupujícímu Zdravé Kladno z.s. poskytuje, je informační produkt a jakékoli jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou produktu stvrzujete svůj souhlas, že autor nenese zodpovědnost za způsob nakládání zákazníka s tímto produktem a informacemi z něj plynoucích. Vzdáváte se nároku na odškodnění za jakoukoli zdravotní nebo psychickou ujmu, která by byla způsobena ve spojitosti s užíváním tohoto produktu. Veškeré informace obsažené v produktu slouží jako doporučení a každý zákazník  si sám nese zodpovědnost za svůj zdravotní stav a jeho změny v průběhu užívání produktu.

 

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky jsou obsaženy na stránce www.mujgym.cz/tuky. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Pokud se v průběhu 14 dnů rozhodnete odstoupit od nákupu produktu, bude Vám zaplacená částka vrácena v plné výši

Kupující uskutečňuje nákup na stránkách www.mujgym.cz/tuky prostřednictvím online formuláře. Za správnost vyplnění formuláře kupujícím prodávající neručí.. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu i prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednaný produkt a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu ve výši 450 Kč/750 Kč. Tato částka bude zaplacena na účet 2701572844/2010.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.mujgym.cz a odesláním objednávky stvrzuje souhlas s nimi. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky. 

 

3. Cena produktu

V objednávkovém formuláři je uvedena cena produktu, která činí 450 Kč bez stravovacího plánu, 750 Kč se stravovacím plánem. Prodávající není plátcem DPH.

4. Dodací podmínky

Kupující, který uhradí platbu, získá přístup do uzavřené skupiny na Facebook, kde budou pravidelně každý týden zveřejňovány minimálně tři video tréninky. Dále obdrží na email odkaz na tutoriál o výživě. Členové, kteří si uhradí účast včetně stravovacího plánu, obdrží na email také stravovací plán na 4 týdny.

 

5. Reklamace

V případě nespokojenosti s produktem nás neváhejte kontaktovat na info@mujgym.cz. V případě nespokojenosti s produktem vrátí prodávající kupujícímu 100 % zaplacené částky, pokud bude tato skutečnost nahlášena do 14 dnů od uhrazení platby.
 

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dnů od provedení platby, a to elektronickou formou na email info@mujgym.cz. Částka bude vrácena bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

7. Změny a aktualizace produktu

Prodávající si vyhrazuje právo na změny obsahu členské sekce, změny stravovacích a tréninkových plánu a aktualizaci webu bez předchozího upozornění.

 

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uschovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Správce Alesia Kučerová veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá správce s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje každého zákazníka budou okamžitě smazány na základě žádosti zde.

 

9. Reklamační řád

Poskytovatel odpovídá za to, že členství v projektu Velký tukový lockdown, kterým se pro účely obchodních podmínek rozumí "vstup" do placené členské sekce, má sjednané a oprávněně očekávané vlastnosti, nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Neporušuje morální, etické ani právní zásady. Nesplňuje-li produkt uvedené podmínky dle předchozí věty, zejména jsou-li materiály neúplné, poškozené nebo nečitelné v kompatibilních zařízeních, má uživatel právo v souladu s obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a 
2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), na reklamaci zboží.

Uživatel je oprávněn uplatnit u poskytovatele právo z vady produktu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ve lhůtě 1 měsíce ode dne aktivace členství, a to prostřednictvím emailu info@mujgym.cz. Reklamace musí obsahovat identifikační údaje kupujícího a popis vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. V případě nároku na vrácení platby za aktuální měsíc bude kupujícímu vrácena platba na jeho bankovní účet.

 

10. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, pododstavce nebo ustanovení těchto podmínek neovlivní vynutitelnosti nebo platnost ostatních ustanovení.