Pravidla členství ve Zdravé Kladno z.s.

Zdravé Kladno je zapsaný spolek, který provozuje tělovýchovnou činnost, pořádá semináře a sportovní akce, jeho členové se účastní závodů OCR. Jeho tréninky probíhají venku nebo v Můj Gym Kladno, provozuje cvičební lekce pod názvem Boost Up Academy a také zaštiťuje Spartan Traning Group Kladno.

 

1. Každý potenciální člen/zákonný zástupce spolku Zdravé Kladno z.s. má možnost uhradit krátkodobý členský příspěvek, který mu umožní absolvovat pouze jednu lekci (jednorázový vstup dle platného ceníku), a poté jeho členství ve spolku zaniká, dokud nedojde k opětovnému uhrazení členského příspěvku.

2. Člen / zákonný zástupce je povinen uhradit členský příspěvek dle platného ceníku, aby se mohl účastnit cvičení v podobě hodinových lekcí v Můj Gym. Platbu je možné provést pouze převodem na účet 2701572844/2010. Jeho výše je stanovena délkou trvání členství a vybranou sportovní aktivitou, o kterou má člen zájem.

3. Po uhrazení členského poplatku má člen nárok zúčastnit se lekce v Můj Gym. Dlouhodobý člen má právo využívat slev u partnerů spolku a registrovat se společně na závody OCR za zvýhodněné ceny.

4. Cvičení ve formě hodinových lekcí probíhá v prostorech stanovených provozovatelem.

5. Vstup do Můj Gym je členovi umožněn ve sjednaném termínu a čase tréninku, který domluven ústně nebo sjednán přes rezervační systém na těchto stránkách. Během prázdnin a státních svátků se lekce nekonají. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu lekcí. Členové jsou o těchto změnách informováni rozvrhem umístěným na stránkách www.mujgym.cz,  v rezervačním systému, na stránkách Facebook a přímo v Můj Gym.

6. V prostorách Můj Gym je člen povinen dbát na své bezpečí a bezpečí ostatních, udržovat pořádek a řídit se pokyny trenérů. V případě porušení je provozovatel / trenér oprávněn vyloučit člena z lekce bez možnosti vráceni peněz.

7. Během návštěvy prostor, v nichž se konají lekce, i v době trvání lekcí je člen zodpovědný za své zdraví / zákonný zástupce je zodpovědný za zdraví nezletilého člena. Člen musí cvičit bezpečně, ohleduplně vůči svému zdraví i zdraví ostatních členů přítomných na lekci.

8. Lekce se může účastnit zákonný zástupce nezletilého člena.

9.Člen/zákonný zástupce je povinen sdělit trenérovi všechny skutečnosti týkající se jeho zdraví, které mohou ovlivňovat jeho fyzický výkon nebo které mohou být cvičením ovlivněny. Vyjde-li najevo zatajení takové skutečnosti, provozovatel/trenér má právo vyloučit člena ze cvičení bez nároku na vrácení peněz a nezodpovídá za jakékoli jeho zhoršení zdravotního stavu.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo plánovanou lekci zrušit nebo přesunout, případně pověřit jiného trenéra, který ho na lekci zastoupí.

11. Při uhrazení dlouhodobého členského poplatku nelze vracet tuto částku, nebo její část, při absencích člena na lekcích. Členský příspěvek nebo jeho část však bude členovi vrácena, pokud mu jeho zdravotní stav neumožní ve cvičení pokračovat. Výše vrácené částky se vypočítá dle vychozených měsíců, platba za zbývající celé měsíce bude členovi vrácena.

12. Členství ve spolku zaniká neuhrazením členského příspěvku.

13. Člen může své členství ve spolku převést na jinou osobu.

14. Členský příspěvek může být hrazen za účelem dlouhodobého členství (až 6 měsíců) nebo krátkodobého (1 den). V obou případech členství zaniká neuhrazením členského poplatku.

15. V případě zaplacení dlouhodobého členství (3-6 měsíců) lze čerpání vstupů pozastavit bez udání důvodů na dobu minimálně měsíc, maximálně dva.

16. Člen / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.

17. Uhrazením členského příspěvku člen/zákonný zástupce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty zapsaným spolkem „Zdravé Kladno, z.s.“ v souladu s Všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pro marketingové potřeby této společnosti zejména pro pozvánky na kurzy a akce, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou, až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu.

Člen/zákonný zástupce má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv dle „GDPR“.

18. Člen/zákonný zástupce uhrazením členského příspěvku automaticky souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí pořádaných provozovatelem na webových stránkách a sociálních sítích. V případě, že s tímto bodem nesouhlasíte, informujte nás prosím písemně na adrese: info@mujgym.cz, my budeme vaše rozhodnutí respektovat a učiníme příslušná opatření.

19. Zdravé Kladno z.s. je provozovatelem Můj Gym a BoostUp Academy. Uhrazením členského příspěvku člen/zákonný zástupce souhlasí se stanovami Zdravé Kladno z.s.

20. Uhrazením členského příspěvku člen/zákonný zástupce stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a že se jimi bude řídit.

21. Nedodržení pravidel členství může být důvodem pro vyloučení z Můj Gym bez nároku na vrácení peněz.