Provozní řád

1. Provozovateli Můj Gym je MaxiCzech s.r.o. a Zdravé Kladno z.s., které poskytuje tělovýchovnou činnost a je zastoupeno Alesii Kučerovou.

 

2. Účast na trénincích je možná pouze na základě rezervace prostřednictvím rezervačního systému nebo na základě osobní domluvy s trenérem či instruktorem.

 

3. V Můj Gym není přijímána hotovost. Členové Zdravé Kladno z.s. hradí cvičení prostřednictvím členských příspěvků převodem. Návštěvníci, kteří nejsou členové, mohou hradit jednotlivé vstupné platbou přes terminál nebo převodem na bankovní účet MaxiCzech s.r.o.

 

4. Uhrazením členského poplatku se návštěvník stává členem Zdravé Kladno z.s. a souhlasí s jeho stanovami. Členství ve spolku zaniká, pokud další členský příspěvek již nebude uhrazen. Výše členského příspěvku se odvíjí od délky trvání členství. Minimální délka trvání členství je jeden den, maximální půl roku.

 

5. Každý návštěvník je registrován do systému na naších stránkách, čímž dává souhlas s uchováním jeho osobních údajů.

 

6. Návštěvník Můj Gym svou rezervací na trénink stvrzuje také to, že je zdravotně způsobilý ke cvičení a přebírá veškerou odpovědnost za své zdraví. 

 

7. Návštěvníci mladší 18 let musí mít řádně vyplněnou přihlášku podepsanou od rodičů. V této přihlášce rodiče dávají svůj souhlas s návštěvou naších tréninků a stvrzují zdravotní způsobilost dětí ke cvičení. 

 

8. V případě jakéhokoli zranění, které způsobí návštěvník sobě nebo ostatním návštěvníkům Můj Gym, nenese provozovatel zodpovědnost. Výjimkou je, pokud je zranění způsobeno nedbalostí provozovatele.

 

9. Návštěvník se zavazuje plnit pokyny trenéra, v opačném případě může být vyloučen ze cvičení.

 

10. Každý návštěvník se zavazuje dodržovat aktuální hygienická opatření stanovená provozovatelem.

 

11. Provozovatel neručí za cennosti odložené do skříněk i mimo ně.

14. Veškeré ztráty a nálezy jsou k dispozici u recepce a jsou vyklízeny jednou za tři měsíce.

 

15. Při porušení pravidel provozního řádu, ohrožování ostatních návštěvníků nebo neuposlechnutí pokynů trenéra může být členství ukončeno bez nároku na náhradu škody, případně může být návštěvník vyloučen ze cvičení bez náhradu na vrácení platby.

16. Tréninky, lekce, semináře a další sportovní akce probíhají dle platného rozvrhu a aktuálně naplánovaných událostí. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v naplánovaných akcích i lekcích, případně na jejich úplné zrušení.